ENERGIA ZO S LNKA

DOTÁCIE NA FOTOVOLTAIKU, FOTOVOLTICKÉ PANELY A
SOLÁRNE SYSTÉMY

Neváhajte a kontaktujte nás!

Dlho sa na podporu solárnych a fotovoltaických (fotovoltických) systémov čakalo. Na stránke Zelená domácnostiam sa dočítate aktuálne podmienky. Pripravili sme pre Vás riešenie , ktoré využíva Váš súčasný bojler, ak je elektrický, bez potreby akýchkoľvek zmien a zásahov.
Naša firma 17.1.2014 ako jedna z prvých získala akreditáciu na motáž solárnych systémov.
Príspevok na podporu malého zariadenia využívajúceho OZE je pomerne štedrý, môže predstavovať až 50% z ceny solárneho a fotovoltaického (fotovoltického) systému,vrátane montáže. Využite aj Vy túto jedinečnú podporu a nechajte si namontovať slnečné kolektory, malú elektráreň na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie alebo ohrev teplej úžitkovej vody u nás.

kontakt

Vyplňte dotazník a s poskytnutím podpory Vám radi pomôžeme.


Národný projekt Zelená domácnostiam II pokračuje v roku 2019


Už v prvom štvrť roku 2019 by mali mať slovenské domácnosti možnosť opäť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie v rámci projektu Zelená domácnostiam II. Na projekt Zelená domácnostiam II je do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.


V projekte Zelená domácnostiam II, by sa malo začať už v jarnom období. Z počiatku by mali byť poukážky vydávané prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti. Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, prejdeme na nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Túto správu uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická v reakcii na vyzvanie na predloženie národného projektu, ktoré bolo zverejnené 14. decembra 2018.
Od roku 2019 sa budú samostatne vyhlasovať jednotlivé kolá pre podporované druhy zariadení. Do roku 2023 by v rámci projektu malo pribudnúť ďalších 25-tisíc inštalácii, čo predstavuje 140MW inštalovaného výkonu. Znovu bude môcť poukážka pokryť až 50 % oprávnených výdavkov spojených so zrealizovaným projektom vrátane montáže. Inštalácia projektu musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Veľkou zmenou týkajúcou sa fotovoltických zariadení je zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú naďalej oprávneným výdavkom. Sadzby podpory sa zmenia tak, aby sa mohli naplniť merateľné ukazovatele pokračovania projektu.
Konkrétne sadzby podpory budú uvedené v nových všeobecných podmienkach národného projektu, ktoré SIEA zverejní spolu s harmonogramom plánovaných kôl po schválení projektu na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. A samozrejme aj na našich stránkach, aby sme Vám poskytli vždy aktuálne informácie.


Ako prebiehal projekt Zelená domácnostiam v roku 2018
Harmonogram projektu Zelená domácnostiam

V harmonograme plánovaných kôl pre projekt Zelená domácnostiam pre prvý štvrťrok 2018 sú uvedené dátumy registrácii. Kolá sa vždy otvárajú v deň konania kola o 15-tej hodine. Nakoľko sa v máji končí prvá etapa podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR, je posledná šanca sa zapojiť do tejto prvej etapy. Konkrétne termíny kôl vyhlasovaných od mája 2018 budú zverejnené s časovým predstihom na stránkach Zelená domácnostiam.
harmonogram

Fotovoltaické (fotovoltické) systémy


Na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW môžu v rámci projektu Zelená domácnostiam získať domácnosti príspevok. Vďaka týmto zariadeniam je možné premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Je dôležité zariadenie a výkon zariadenia navrhnúť tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov. Prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne. Preto naše zariadenia maximálne prispôsobujeme na mieru Vašim požiadavkám.
Z dôvodu nesúladu medzi časom, kedy zariadenie za slnečných dní elektrinu vyrába a kedy sa elektrina v rodinnom dome spotrebúva, je súčasťou podpory aj bonus za akumuláciu elektriny. Zariadenia na výrobu elektrickej energie, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, musia nevyhnutne dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Súčasťou oprávnených nákladov je aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy tzv. wattrouter. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy nesie zhotoviteľ.

TECHNICKÉ PODMIENKY


Nami montované fotovoltické panely spĺňajú podmienky, je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

 • fotovoltické panely,
 • nosná konštrukcia,
 • mikromenič alebo striedač,
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
 • regulátor nabíjania,
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
 • riadiaca jednotka,
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME

 • 1 000 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
 • 1 000 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 350 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.
Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Vyplňte dotazník a s poskytnutím podpory Vám radi pomôžeme.

© 2004-2019 EZOS