AJ ZAJTRA BUDE HRIAŤ ZADARMO !!!ÚVOD

KOLEKTORY

FOTOVOLTAIKA

REALIZÁCIE

DOTAZNÍK

NÁVRATNOSŤ

CENY

DOTÁCIE
PROGRAMY

KONTAKT


alebo podľa nového príspevok, bonus.

Veľa sa na podporu solárnych systémov čakalo, konečne to už prišlo...

Na stránke 

zelenadomacnostiam

sa dočítate aktuálne podmienky.

Pripravujeme pre Vás riešenie , ktoré bude využívať Váš súčasný bojler , ak je

elektrický, bez potreby akýchkoľvek zmien a zásahov .

.

Naša firma 17.1.2014 ako jedna z prvých získala akreditáciu na motáž solárnych systémov.

.

Nový príspevok  na podporu malého zariadenia  využívajúceho OZE  

je pomerne štedrý, môže predstavovať až 50%  z ceny  solárneho systému,

vrátane montáže.

Využite aj Vy túto jedinečnú podporu a  nechajte si namontovať

slnečné kolektory, malú elektráreň na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej

energie alebo ohrev teplej úžitkovej vody.

Vyplňte dotazník  a s poskytnutím podpory Vám pomôžeme.


.


.

Niečo z histórie:

Prvý zákon ohľadne dotácií na slnečné kolektory bol prijatý druhou Dzurindovou vládou.
Zjednodušené vybavovanie prišlo za Ficovej vlády.
Trochu sa to skomplikovalo za Radičovej vlády.
EU sme sa zaviazali namontovať pomerne velké množstvá solárnych systémov,
ktoré ani zďaleka neboli naplnené. Bolo by dobré, ak by štát prispel svojim občanom .
Veď výška dotácie predstavovala  cca 20-25% z ceny systému.
Vlastne iba vracal DPH , podporoval tým zamestnanosť a znižoval odkázanosť štátu
od dovozu energií.
V konečnom dôsledku to štát nič nestálo, ešte na tom získal.
Dotácie z hľadiska návratnosti  znamenajú skrátenie o cca 2-3 roky.
 

Štát  v 2011roku poskytoval  zvýšené dotácie vo výške až 200 eur (6025 Sk) na m2 plochy slnečných kolektorov.  

SIEA prijímala žiadosti  na  základe výzvy 

z 1.8.2011 do 30.11.2011


Ako postupovať pri získaní dotácie na slnečné kolektory :

Ak si solárny systém necháte namontovať firmou  EZOS  všetky potrebné tlačivá dostanete a bude Vám podrobne vysvetlený postup  !!!  

  

Je potrebné si  prečítať zákon číslo 181 z  1. 6. 2011

Je potrebné si  prečítať výzvu na predkladanie žiadostí  z 1.8.2011

Stiahnúť a vypísať :

Žiadosť o dotáciu na podporu využívania slnečnej energie

( na druhej strane žiadosti sú uvedené potrebné tlačivá k dotácii na slnečné kolektory)

1.      čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov zo štátnym rozpočtom,

2.      čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

3.      čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

4.      potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

5.      potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako 3 mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, na  žiadosť treba nalepiť 2,5Eur kolok

6.      potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

7.      potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,

8.      kópia dokladu preukazujúca uvedenie slnečných kolektorov do prevádzky, dodá  montážna firma,

9.      faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie slnečných kolektorov, nie starší ako 18 mesiacov,

      dodá dodávateľ,

10.   doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytu v bytovom dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby, 

      vydajú na  katastri, alebo sa dá stiahnuť z internetu

11.   súhlas spoločenstva, alebo väčšiny  vlastníkov bytov s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa § 11 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  (len v prípade inštalácie na bytovom dome),

12.   doklad preukazujúci technické parametre slnečných kolektorov , dodá dodávateľ,

a)       kópia certifikátu Solar Keymark pre inštalovaný typ kolektorov,

b)      kópia potvrdenia o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na 1 m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste (potvrdenie sa vydáva na základe skúšobného protokolu vydaného akreditovanou európskou skúšobňou na referenčné miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.)

Pre jednoduchšie vypĺňanie tlačív firma EZOS pre Vás pripravila program .

Stiahnuť si ho môžete v sekcii programy.

Všetky potvrdenia sa dajú získať korešpondenčne , netreba nikde chodiť.

    

Všetky získané tlačivá poslať na príslušnú agentúru:

Kontaktné adresy pre prijímanie žiadosti o dotáciu alebo osobné podanie žiadosti:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Trenčín

Hurbanova 59

911 00 Trenčín

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Košice

Krivá 18

041 94 Košice

                  

Podrobnejšie podmienky poskytovania dotácie   - kliknite TU.

Súbory na stiahnutie:


Certifikát Solar Keymark:

TS 300  TS 310  TS 330  TS 350 TS 400   RS 10

Certifikát o energetickom zisku z TSÚ Piešťany:

TS 300  TS 310  TS 330  TS 350 TS 400  RS 10

Katalógové listy kolektorov TS:

TS 300  TS 310  TS 330  TS 350 TS 400  RS 10   
... a na záver, 

predtým vyplňte DOTAZNÍK

a nechajte si namontovať slnečné kolektory od firmy EZOS !Vyplňte dotazník  a s poskytnutím podpory Vám pomôžeme.
t